POLICY

MANUSCOACH®  POLICY & AVTAL

MANUSCOACH®  POLICY & AVTAL

Cookie policy

Här används Googles analys cookies för att analysera hur webbplatsen används och för att publicera mer relevant innehåll. När du väljer att klicka på acceptera får vi rätt att samla in avidentifierad information om din användning av webbplatsen och i viss mån din enhet.

Webbplatsen använder cookies för att få webbplatsen att fungera korrekt, göra den säkrare, ge en bättre användarupplevelse samt förstå hur webbplatsen presterar. Analyserar vad som fungerar bra och vad som behöver förbättras.

Cookien gör även att vi kommer ihåg att du redan har godkänt användning av cookies så du inte får frågan på nytt. Den visar statistik över användning av kontaktformulär och sökfunktion, allt för att förbättra webbplatsen. Den ger information över trender och våra målgrupper genom Google Analytics.

Att välja bort cookies sker genom de flesta webbläsare som ger dig möjlighet att neka lagring av cookies. Du kan även ta bort befintliga cookies samt varna dig när en ny cookie skickas till din enhet så kan du välja om du vill acceptera varje gång en webbplats vill ge din enhet en cookie. Du kan även ha möjlighet att stänga av möjligheter till cookies det kan innebära att funktioner på denna webbplats inte fungerar som det är avsett. Du kan även radera cookies på din enhet om du så önskar. De finns oftast i menyn under inställningar.

©Manuscoach

Integritet

Din integritet värnas, du ska känna dig trygg när du anförtror dina personuppgifter. Policyn utgår från gällande dataskyddsregler och förtydligar hur dina rättigheter och din integritet tillvaratas.

Ansvaret för de personuppgifter som behandlas bevakas genom rutiner. Personuppgifter används för att tillhanda hålla dig kurs, konsultation, lektörs tjänst, e-bok, produkt, och endast för att ingå eller fullgöra avtal med dig som kund. Det är information om förnamn, efternamn, e-postadress, adress och telefonnummer till dig. Uppgifter tillhandahålls enbart av dig, inte av någon annan part. Dina uppgifter används inte för marknadsföringsändamål utan ditt medgivande. Du kan ge medgivande till ex. nyhets och erbjudande mail.

Du kan bli tillfrågad om du som enskild person ställer upp i marknadsförings-ändamål, men då sluts enskild överenskommelse om det.

Kommunikation såsom meddelanden och kommentarer kan lagras. Informationen sparas för att kunna föra samtal med kund och kunna visas upp om rättslig tvist skulle uppstå. Kunddata kopplat till köp, bokningar och beställningar såsom kontrakt- och adressuppgifter. Även kvittensuppgifter och uppgifter i samband med betalning för produkter och tjänster. De används för att kunden ska kunna köpa och ta del av det som erbjuds på webbplats, mail samt vid event. Användardata i form av uppgifter om hur du använder hemsidorna kan lagras, se vidare under cookiepolicy.

Lagring används även för säkerheten och driften, möjliggöra säkerhetskopior samt publicera och administrera tjänsterna. Om det enligt lag krävs kan dina personuppgifter hanteras utan din vetskap. Inga uppgifter om dig lämnas ut till andra företag eller organisationer om det inte krävs enligt lag eller är nödvändigt för att utföra lagstadgade eller avtalsenliga förpliktelser gentemot dig. Om det är nödvändigt för att utöva, fastställa eller bevaka våra rättsliga anspråk kan dina uppgifter lämnas ut.

Uppgifter kan samlas in via webbplats, på event, i formulär, via mail etc. för att kunna skapa en bra plattform med support, möjlighet till order och köp, marknadsföring av tjänster.

Din säkerhet är viktig. Därför har säkerhetsåtgärder vidtagits med lämpliga tekniska, organisatoriska och administrativa åtgärder för att skydda dina personuppgifter från obehörig åtkomst och annan otillåten behandling. De analysers och utvärderas regelbundet.

©Manuscoach

Leverantörer finns såväl inom som utanför EU. De uppfyller kraven för GDPR och Privacy Shield (motsvarande förordning i USA). Data som överförs till leverantörer utanför EU görs allt för att samma höga krav på säkerhet ställs.

Om varumärket eller hemsidorna skulle bli uppköpta så kan uppgifterna bli överförd till den nya ägaren.

Uppgifter om dig som kund sparas under den tid som avtalet med dig gäller och under en skälig tid därefter. Tiden är kopplat till typ av information, känslighet och mängd. Tiden som vi sparar material kopplas också till ex. bokföringslagen som säger att material ska sparas i 7 år. Det inkluderar transaktionsinformation. Längre tid för lagring gäller exempelvis när det krävs enligt lag eller när uppgifterna kan behövas för att fastställa, utöva och bevaka rättsliga anspråk.

Under vissa omständigheter kan du be att dina data raderas. Kontakt sker via kontaktformulär. För nyhets och erbjudanden mail kan du när som helst avsäga dig ytterligare utskick.

Du kan via kontaktformulär ta kontakt för att få veta vilka uppgifter som är lagrade om dig. Du får då ett sammanställt registerutdrag. Om dina uppgifter är felaktiga eller när dina uppgifter inte längre behövs har du rätt att få dem raderade. Om uppgifterna är ofullständiga har du rätt att få dem kompletterade. Tänk på att det inte är säkert att de tjänster du beställt kan utföras om du begär att få dina personuppgifter raderade.

Du har rätt att invända mot behandling av personuppgifter som utförs i syfte utföra en uppgift av allmänt intresse, som ett led i myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning. Då dina personuppgifter inte behandlas för något av dessa ändamål eller enligt någon av dessa grunder kan du därför inte rikta några invändningar mot vår behandling enligt denna grund.

Du har rätt att inge klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten om du anser att dina personuppgifter behandlats på ett felaktigt sätt. Du kan läsa mer om detta på Integritetsskyddsmyndighetens webbplats www.imy.se.

Användarnamn och lösenord är en del av din åtkomst till skyddat material på webbplats. Du ska logga ut när du är klar med användandet av tjänsten.

©Manuscoach

Användare & avtal

För att nyttja kurs, konsultation, lektörs tjänst, e-bok, produkt måste du vara myndig, är du omyndig kan din förälder eller förmyndare teckna avtal för din del.

När du använder webbplats, tjänster, nyhetsbrev etc. accepterar du även våra policys och intygar att du följer dem. Om du väljer att inte följa dem har du förbrukat rätten att vara användare, medlem och blir bortplockad utan rätt till ev. återbetalning. Ärendet överlämnas till kronofogde eller advokat för vidare rättsprocess och skadeståndsansvar.

När du köper en tjänst ex. en kurs är den personlig och får inte delas med andra. Att dela kurs med annan är att likställa med kopiering av manus eller färdig bok utan ersättning till författare. Köp på webbsidan ger tillgång till tjänst som en kurs eller utvalt material under en förutbestämd tid. Köp görs av dig personligen och får endast brukas av dig på den webbläsare du har ansvar för.

Användning av kursplattform, webbsida görs för lagliga ändamål och ska ske enligt lag. Material och design på plattform, webbsida, kurs etc. tillhör Manuscoach och får inte spridas vidare eller användas på andra ställen.

Vi förbehåller oss rätten att vidta lämpliga skydds- och säkerhetsåtgärder i syfte att säkerställa att du är den du utger dig för att vara när du tar kontakt med oss. Om du inte kan visa din identitet på ett trovärdigt sätt är det inte säkert att vi kan tillmötesgå din begäran.

Information på webbplats kan innehålla felaktigheter som vi inte tar ansvar för. Att leverera korrekt information som är värdefull och aktuell är ständigt ett viktigt mål. Finner du någon felaktighet skriv gärna det i kontaktformuläret så det kan åtgärdas snarast.

Webbplats och forum ska fungera utan problem, men inget ansvar tas för att den inte fungerar eller är tillgänglig på grund av problem som är utanför vår kontroll. Manuscoach tar inte ansvar för skada eller förlust, direkt eller indirekt, som kan uppstå till följd av användning av webbplats.

Via webbplatsen kan du länkas till annan part som står utanför direkt kontroll, det är inget material som ansvaras för.

Användning av webbplats, tjänster samt tvister som kopplas till webbplatsen omfattas av svensk lag.

Vi kan inte ansvara för de val du gör till följd av information, köp av kurs, konsultation, lektörs tjänst, e-bok, produkt från webbplatsen eller mail.

©Manuscoach

Köpevillkor

Information och bilder på webbplatsen ägs av Manuscoach och får inte kopieras eller delas utan tillåtelse.

Moms ingår i varje vara och tjänst. I kundkorg anges det totala priset inkl. moms.

Betalning, i dagsläget kan betalning endast ske via PayPal eller Swish. Samtliga varor och tjänster ska betalas i förskott. Avsteg från denna regel ska avtalas separat.

För att nyttja kurs, konsultation, lektörs tjänst, e-bok, produkt måste du vara myndig, är du omyndig kan din förälder eller förmyndare teckna avtal för din del.

Vid beställning ska du ange om du köper vara eller tjänst som privatperson eller som företagare då det påverkar köpevillkor.

Ångerrätt för privatperson vid köp av kurs är inom 14 dagar från inköpstillfället eller dag före kurstillfället om det inte är 14 dagar mellan köp och kurstillfälle. Om du vill använda ångerrätten måste du meddela inom tidsfristen annars upphör ångerrätten och inga pengar återbetalas.

Köper du kurs, konsultation, lektörs tjänst, e-bok, produkt som företagare är du att anse som du agerar som en del av en affärsaktivitet, ingen ångerrätt föreligger. Ska avsteg från detta ske måste det avtalas separat.

Alla garantier som givits i samband med köp av produkter kan endast användas om villkor för garanti är uppfyllt och skriftligt meddelande är skickat innan garantin upphör. I meddelande ska det framgå att du har uppfyllt din del av avtalet ex. betalning. Vid uttag av rätt till garanti stoppas tillgång till kursportal etc.

Sjukdom, blir du förhindrad att delta i kurs pga sjukdom ska det meddelas så snart det är möjligt dock senast två timmar före kurstillfälle för att du ska få utnyttja din kurs vid annat tillfälle.

Force majeure, så som krig, omfattande arbetskonflikt, blockad, eldsvåda, miljökatastrof, allvarlig smittspridning eller annan omfattning som part inte råder över och som förhindrar part att fullgöra sina skyldigheter kan befria part från sin skyldighet. Sådan befrielse gäller under förutsättning att verksamheten inte heller kan bedrivas under dessa förhållanden. Motparten ska omedelbart underrättas om omständigheter som kan tillämpas enligt denna bestämmelse.

Klagomål ska så snart som möjligt framföras till Manuscoach, det kan se genom kontaktformulär på webbplats eller svar på utskickat mail med ex. order. Det går inte att framföra i svar på ex. nyhetsbrev.

Tvister avgörs enligt svensk rätt på samtliga köp enligt dessa avtalsvillkor. Tvist om köp ska exklusivt prövas av svensk allmän domstol.
©Manuscoach

Målet är att ge den bästa möjliga service och utförande till våra kunder. I dagsläget sker arbetet bredvid ordinarie arbete vilket gör att det inte finns någon ”på kontoret” som kan svara omgående på frågor, inte heller svara i telefon. Ibland kan det ta längre tid att svara på frågor enbart för att kunduppdrag pågår och då är det den kunden som ska få full fokus och en så snabb service som möjligt.

Manuscoach®

2022-02-12

©Manuscoach

Dela gärna inlägg

Läs gärna mer i dessa artiklar

Manuscoach

Din PT för ditt skrivande!

Delar med sig av råd

Tack till er som skriver och önskar er råd, ger tips om vad som ska finnas på hemsidan. Tack!

Manuscoach

Mina favoriter
Läs gärna mer i dessa artiklar
Verifierad av MonsterInsights